Aleksandr Povetkin prieš Johhan Duhaupas. KO

Gruodžio 23, 2016

Aleksandr Povetkin prieš Johhan Duhaupas. KO